شهردماحسشانس بارشرطوبتباد (متر بر ثانیه)تاریخ

اصفهان

۱۷/۸1458%2819۱۴۰۲/۰۱/۰۱

کرج

۱۴/۷1174%5518۱۴۰۲/۰۱/۰۱

مشهد

۲۰/۸1970%3918۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تبریز

۱۱/۶651%7022۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تهران

۲۰/۱۲1680%4712۱۴۰۲/۰۱/۰۱

اردبیل

۷/۲169%8331۱۴۰۲/۰۱/۰۱

بوشهر

۲۲/۱۷2420%6228۱۴۰۲/۰۱/۰۱

شیراز

۱۶/۶1251%4031۱۴۰۲/۰۱/۰۱

رشت

۱۳/۱۰1187%9411۱۴۰۲/۰۱/۰۱

گرگان

۱۵/۱۱1257%8114۱۴۰۲/۰۱/۰۱

همدان

۱۱/۳794%6412۱۴۰۲/۰۱/۰۱

بندرعباس

۲۸/۲۰2839%5616۱۴۰۲/۰۱/۰۱

کرمانشاه

۱۰/۵668%6217۱۴۰۲/۰۱/۰۱

زاهدان

۲۴/۱۳245%2124۱۴۰۲/۰۱/۰۱

اهواز

۲۰/۱۴2073%5017۱۴۰۲/۰۱/۰۱

یزد

۲۴/۱۲2151%1917۱۴۰۲/۰۱/۰۱

خرم آباد

۱۲/۶1096%6213۱۴۰۲/۰۱/۰۱

اراک

۱۳/۲1086%4913۱۴۰۲/۰۱/۰۱

بیرجند

۲۴/۱۳2373%1726۱۴۰۲/۰۱/۰۱

ساری

۱۶/۱۱1277%7718۱۴۰۲/۰۱/۰۱

ارومیه

۱۰/۴790%5810۱۴۰۲/۰۱/۰۱

سنندج

۱۰/۴882%6311۱۴۰۲/۰۱/۰۱

قزوین

۱۰/۴664%8117۱۴۰۲/۰۱/۰۱

زنجان

۸/۲453%7215۱۴۰۲/۰۱/۰۱

آبادان

۲۱/۱۵2062%5223۱۴۰۲/۰۱/۰۱

قم

۱۹/۱۲1880%3817۱۴۰۲/۰۱/۰۱

رفسنجان

۲۲/۱۱1945%1830۱۴۰۲/۰۱/۰۱

شوشتر

۲۲/۱۲1982%4917۱۴۰۲/۰۱/۰۱

کلاردشت

۱۴/۱۲1188%8415۱۴۰۲/۰۱/۰۱

مهاباد

۹/۳660%769۱۴۰۲/۰۱/۰۱

دزفول

۲۰/۱۳1867%5419۱۴۰۲/۰۱/۰۱

بیجار

۱۰/۳785%6312۱۴۰۲/۰۱/۰۱

بهبهان

۲۴/۱۱2076%4722۱۴۰۲/۰۱/۰۱

بانه

۷/۲675%837۱۴۰۲/۰۱/۰۱

جیرفت

۲۷/۱۶251%2333۱۴۰۲/۰۱/۰۱
کرمان+20.C°
حداقل
5.C°
حداکثر
20.C°
شانس بارش
21%
باد
29.m/s
حس
19
رطوبت
22
>>
اصفهان+17.C°
حداقل
8.C°
حداکثر
17.C°
شانس بارش
58%
باد
19.m/s
حس
14
رطوبت
28
>>
کرج+14.C°
حداقل
7.C°
حداکثر
14.C°
شانس بارش
74%
باد
18.m/s
حس
11
رطوبت
55
>>
مشهد+20.C°
حداقل
8.C°
حداکثر
20.C°
شانس بارش
70%
باد
18.m/s
حس
19
رطوبت
39
>>
تبریز+11.C°
حداقل
6.C°
حداکثر
11.C°
شانس بارش
51%
باد
22.m/s
حس
6
رطوبت
70
>>
تهران+20.C°
حداقل
12.C°
حداکثر
20.C°
شانس بارش
80%
باد
12.m/s
حس
16
رطوبت
47
>>
اردبیل+7.C°
حداقل
2.C°
حداکثر
7.C°
شانس بارش
69%
باد
31.m/s
حس
1
رطوبت
83
>>
بوشهر+22.C°
حداقل
17.C°
حداکثر
22.C°
شانس بارش
20%
باد
28.m/s
حس
24
رطوبت
62
>>
شیراز+16.C°
حداقل
6.C°
حداکثر
16.C°
شانس بارش
51%
باد
31.m/s
حس
12
رطوبت
40
>>
رشت+13.C°
حداقل
10.C°
حداکثر
13.C°
شانس بارش
87%
باد
11.m/s
حس
11
رطوبت
94
>>
گرگان+15.C°
حداقل
11.C°
حداکثر
15.C°
شانس بارش
57%
باد
14.m/s
حس
12
رطوبت
81
>>
همدان+11.C°
حداقل
3.C°
حداکثر
11.C°
شانس بارش
94%
باد
12.m/s
حس
7
رطوبت
64
>>
بندرعباس+28.C°
حداقل
20.C°
حداکثر
28.C°
شانس بارش
39%
باد
16.m/s
حس
28
رطوبت
56
>>
کرمانشاه+10.C°
حداقل
5.C°
حداکثر
10.C°
شانس بارش
68%
باد
17.m/s
حس
6
رطوبت
62
>>
زاهدان+24.C°
حداقل
13.C°
حداکثر
24.C°
شانس بارش
5%
باد
24.m/s
حس
24
رطوبت
21
>>
اهواز+20.C°
حداقل
14.C°
حداکثر
20.C°
شانس بارش
73%
باد
17.m/s
حس
20
رطوبت
50
>>
یزد+24.C°
حداقل
12.C°
حداکثر
24.C°
شانس بارش
51%
باد
17.m/s
حس
21
رطوبت
19
>>
خرم آباد+12.C°
حداقل
6.C°
حداکثر
12.C°
شانس بارش
96%
باد
13.m/s
حس
10
رطوبت
62
>>
اراک+13.C°
حداقل
2.C°
حداکثر
13.C°
شانس بارش
86%
باد
13.m/s
حس
10
رطوبت
49
>>
بیرجند+24.C°
حداقل
13.C°
حداکثر
24.C°
شانس بارش
73%
باد
26.m/s
حس
23
رطوبت
17
>>
ساری+16.C°
حداقل
11.C°
حداکثر
16.C°
شانس بارش
77%
باد
18.m/s
حس
12
رطوبت
77
>>
ارومیه+10.C°
حداقل
4.C°
حداکثر
10.C°
شانس بارش
90%
باد
10.m/s
حس
7
رطوبت
58
>>
سنندج+10.C°
حداقل
4.C°
حداکثر
10.C°
شانس بارش
82%
باد
11.m/s
حس
8
رطوبت
63
>>
قزوین+10.C°
حداقل
4.C°
حداکثر
10.C°
شانس بارش
64%
باد
17.m/s
حس
6
رطوبت
81
>>
زنجان+8.C°
حداقل
2.C°
حداکثر
8.C°
شانس بارش
53%
باد
15.m/s
حس
4
رطوبت
72
>>
آبادان+21.C°
حداقل
15.C°
حداکثر
21.C°
شانس بارش
62%
باد
23.m/s
حس
20
رطوبت
52
>>
قم+19.C°
حداقل
12.C°
حداکثر
19.C°
شانس بارش
80%
باد
17.m/s
حس
18
رطوبت
38
>>
رفسنجان+22.C°
حداقل
11.C°
حداکثر
22.C°
شانس بارش
45%
باد
30.m/s
حس
19
رطوبت
18
>>
شوشتر+22.C°
حداقل
12.C°
حداکثر
22.C°
شانس بارش
82%
باد
17.m/s
حس
19
رطوبت
49
>>
کلاردشت+14.C°
حداقل
12.C°
حداکثر
14.C°
شانس بارش
88%
باد
15.m/s
حس
11
رطوبت
84
>>
مهاباد+9.C°
حداقل
3.C°
حداکثر
9.C°
شانس بارش
60%
باد
9.m/s
حس
6
رطوبت
76
>>
دزفول+20.C°
حداقل
13.C°
حداکثر
20.C°
شانس بارش
67%
باد
19.m/s
حس
18
رطوبت
54
>>
بیجار+10.C°
حداقل
3.C°
حداکثر
10.C°
شانس بارش
85%
باد
12.m/s
حس
7
رطوبت
63
>>
بهبهان+24.C°
حداقل
11.C°
حداکثر
24.C°
شانس بارش
76%
باد
22.m/s
حس
20
رطوبت
47
>>
بانه+7.C°
حداقل
2.C°
حداکثر
7.C°
شانس بارش
75%
باد
7.m/s
حس
6
رطوبت
83
>>
جیرفت+27.C°
حداقل
16.C°
حداکثر
27.C°
شانس بارش
1%
باد
33.m/s
حس
25
رطوبت
23
>>


پیش بینی آب و هوای شهرها
رتبه: 5.0 (2)


به نظرم خوب بود

1401/05/08 رتبه: 5 · Reply


درود به روحتون =)

1401/01/17 رتبه: 5 · Reply


1.295

طرح زندگی خوب

درباره ما

طرح زندگی خوب، پرتال جامعی است که در اکثر حوزه های مرتبط با کیفیت زندگی، به ارائه خدمات آنلاین و تولید محتوی می پردازد. هدف این سامانه، ایجاد فرصت های بهبود در کیفیت زندگی فارسی زبانان بویژه ایرانیان عزیز می باشد.

عضویت در خبرنامه
عضویت

کلیه حقوق وبسایت glp.ir متعلق به تیم طرح زندگی خوب است.