عنوان
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ایرانی۱و۱٫۲۵۶60,0000
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ایرانی۱و۱٫۲۵۶56,5000
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ایرانی۱و۱٫۲۵۵/۷48,5000
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ایرانی۱و۱٫۲۵۶48,5000
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ایرانی۱و۱٫۲۵۶48,5000
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ایرانی۱و۱٫۲۵۶48,0000
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ایرانی۱و۱٫۲۵۶49,0000
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ایرانی۱و۱٫۲۵۶50,0000
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ایرانی۱و۱٫۲۵۶52,0000
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ایرانی۱و۱٫۲۵۶56,5000
هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰---29,0000
هر کیلو خاموت سنجاقی ۸---30,3000
هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰---28,9000
هر کیلو خاموت مهندسی ۸---30,2000
هر کیلو خاموت ۱۰---28,7000
هر کیلو خاموت ۸---30,0000
هر کیلو سیم تسمه۱٫۵و۲٫۵-31,8000
هر کیلو سیم فابریک۱٫۵و۲٫۵-32,1000
هر کیلو زیگزاگ--29,5000
هر کیلو حرارتی--29,5000
سیم آرماتور-۳و۴-32,1000
هر کیلو ورق سیاه ۳۰اکسین۱/۵*۶۲,۱۶۵32,0000
هر کیلو ورق سیاه ۲۵اکسین۱/۵*۶۱,۸۰۵32,0000
هر کیلو ورق سیاه ۲۰اکسین۱/۵*۶۱,۴۴۵32,0000
هر کیلو ورق سیاه ۱۵فولادمبارکه۱/۵*۶۱,۰۸۰35,0000
هر کیلو ورق سیاه ۱۲فولادمبارکه۱/۵*۶۸۶۵35,0000
هر کیلو ورق سیاه ۱۰فولادمبارکه۱/۵*۶۷۲۰35,0000
هر کیلو ورق سیاه ۸فولادمبارکه۱/۵*۶۵۸۰35,0000
هر کیلو ورق سیاه ۶فولادمبارکه۱/۵*۶۴۳۵35,0000
هر کیلو ورق سیاه ۵فولادمبارکه۱/۵*۶۳۶۰35,5000
هر کیلو ورق سیاه ۴فولادمبارکه۱/۵*۶۲۹۰36,0000
هر کیلو ورق سیاه ۳فولادمبارکه۱/۵*۶۲۲۰35,0000
هر کیلو ورق سیاه ۲فولادمبارکهرول۱۲38,0000
هر کیلو نبشی ۱۲ایرانی۶متری۱۳۰29,0000
هر کیلو نبشی ۱۰ایرانی۶متری۹۰29,0000
هر کیلو نبشی ۸ایرانی۶متری۵۸29,0000
هر کیلو نبشی ۶ایرانی۶متری۳۲29,0000
هر کیلو نبشی ۵ایرانی۶متری۲۲29,0000
هر کیلو نبشی ۴ایرانی۶متری۱۵29,0000
هر کیلو نبشی ۳ایرانی۶متری۹29,0000
هر کیلو ناودانی ۱۴۱۲متری۱۵۵29,0000
هر کیلو ناودانی ۱۲۶متری۶۴29,0000
هر کیلو ناودانی ۱۰۶متری۵۲29,0000
هر کیلو ناودانی ۸۶متری۴۲29,0000
هر کیلو ناودانی ۶.۵۶متری۴۲29,0000
هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ایرانیشاخه۲۳37,5000
هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ایرانیشاخه۲۷37,5000
هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ایرانیشاخه۱۹37,5000
هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ایرانیشاخه۱۵37,5000
هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ایرانیشاخه۱۷37,5000
هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ایرانیشاخه۱۶37,5000
هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ایرانیشاخه۱۰37,5000
هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ایرانی-۷37,5000
هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ایرانیشاخه۵37,5000
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ایرانیپروفیلدربوهرمتر۲٫۴۴37,5000
هر کیلو میلگرد ۳۲ذوبآهن/نیشابور۱۲متری۷۵27,6000
هر کیلو میلگرد ۲۸ذوبآهن/نیشابور۱۲متری۵۶27,4000
هر کیلو میلگرد ۲۵ذوبآهن/نیشابور۱۲متری۴۷27,4000
هر کیلو میلگرد ۲۲ذوبآهن/نیشابور۱۲متری۳۶27,4000
هر کیلو میلگرد ۲۰ذوبآهن/نیشابور۱۲متری۳۰27,4000
هر کیلو میلگرد ۱۸ذوبآهن/نیشابور۱۲متری۲۵27,4000
هر کیلو میلگرد ۱۶ذوبآهن/نیشابور۱۲متری۱۹27,4000
هر کیلو میلگرد ۱۴ذوبآهن/نیشابور۱۲متری۱۵27,4000
هر کیلو میلگرد ۱۲قزوین۱۲متری۱۱27,2000
هر کیلو میلگرد ۱۰قزوین۱۲متری۸27,2000
هر کیلو میلگرد ۸قزوینشاخه۶27,6000
هر کیلو میلگرد ۶.۵کلاف۵28,6000
هر شاخه تیرآهن ۳۰ذوبآهن۱۲متری۵۰۰15,300,0000
هر شاخه تیرآهن ۲۷ذوبآهن۱۲متری۴۳۴12,000,0000
هر شاخه تیرآهن ۲۴ذوبآهن۱۲متری۳۶۹10,800,0000
هر شاخه تیرآهن ۲۲ذوبآهن۱۲متری۳۱۵9,800,0000
هر شاخه تیرآهن ۲۰ذوبآهن۱۲متری۲۷۶8,500,0000
هر شاخه تیرآهن ۱۸ذوبآهن۱۲متری۲۲۵6,800,0000
هر شاخه تیرآهن ۱۶ذوبآهن۱۲متری۱۹۵5,700,0000
هر شاخه تیرآهن ۱۴ذوبآهن۱۲متری۱۵۵4,850,0000
هر شاخه تیرآهن ۱۲ذوبآهن۱۲متری۱۲۲4,850,0000
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ایرانی۱و۱٫۲۵۶60,0000
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ایرانی۱و۱٫۲۵۶56,5000
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ایرانی۱و۱٫۲۵۵/۷48,5000
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ایرانی۱و۱٫۲۵۶48,5000
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ایرانی۱و۱٫۲۵۶48,5000
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ایرانی۱و۱٫۲۵۶48,0000
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ایرانی۱و۱٫۲۵۶49,0000
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ایرانی۱و۱٫۲۵۶50,0000
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ایرانی۱و۱٫۲۵۶52,0000
قیمت آهن آلات
5.0 (2)


میتونست یکم کامل تر باشه مطلب

1402/01/09 5 · Reply


چقدر خوب بود.ممنون

1402/01/09 5 · Reply


1.295