عنوان
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ایرانی۱و۱٫۲۵۶40,0000
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ایرانی۱و۱٫۲۵۶39,5000
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ایرانی۱و۱٫۲۵۵/۷39,0000
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ایرانی۱و۱٫۲۵۶39,0000
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ایرانی۱و۱٫۲۵۶39,0000
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ایرانی۱و۱٫۲۵۶39,0000
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ایرانی۱و۱٫۲۵۶40,0000
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ایرانی۱و۱٫۲۵۶42,0000
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ایرانی۱و۱٫۲۵۶45,0000
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ایرانی۱و۱٫۲۵۶48,0000
هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰---23,7000
هر کیلو خاموت سنجاقی ۸---25,9000
هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰---23,6000
هر کیلو خاموت مهندسی ۸---25,8000
هر کیلو خاموت ۱۰---23,4000
هر کیلو خاموت ۸---25,6000
هر کیلو سیم تسمه۱٫۵و۲٫۵-30,5000
هر کیلو سیم فابریک۱٫۵و۲٫۵-30,5000
هر کیلو زیگزاگ--25,7000
هر کیلو حرارتی--25,7000
سیم آرماتور-۳و۴-30,5000
هر کیلو ورق سیاه ۳۰اکسین۱/۵*۶۲,۱۶۵29,5000
هر کیلو ورق سیاه ۲۵اکسین۱/۵*۶۱,۸۰۵29,5000
هر کیلو ورق سیاه ۲۰اکسین۱/۵*۶۱,۴۴۵29,5000
هر کیلو ورق سیاه ۱۵فولادمبارکه۱/۵*۶۱,۰۸۰36,2000
هر کیلو ورق سیاه ۱۲فولادمبارکه۱/۵*۶۸۶۵36,2000
هر کیلو ورق سیاه ۱۰فولادمبارکه۱/۵*۶۷۲۰36,7000
هر کیلو ورق سیاه ۸فولادمبارکه۱/۵*۶۵۸۰38,3000
هر کیلو ورق سیاه ۶فولادمبارکه۱/۵*۶۴۳۵38,2000
هر کیلو ورق سیاه ۵فولادمبارکه۱/۵*۶۳۶۰38,3000
هر کیلو ورق سیاه ۴فولادمبارکه۱/۵*۶۲۹۰37,3000
هر کیلو ورق سیاه ۳فولادمبارکه۱/۵*۶۲۲۰38,3000
هر کیلو ورق سیاه ۲فولادمبارکهرول۱۲38,5000
هر کیلو نبشی ۱۲ایرانی۶متری۱۳۰24,0000
هر کیلو نبشی ۱۰ایرانی۶متری۹۰24,0000
هر کیلو نبشی ۸ایرانی۶متری۵۸24,0000
هر کیلو نبشی ۶ایرانی۶متری۳۲24,0000
هر کیلو نبشی ۵ایرانی۶متری۲۲24,0000
هر کیلو نبشی ۴ایرانی۶متری۱۵24,0000
هر کیلو نبشی ۳ایرانی۶متری۹24,0000
هر کیلو ناودانی ۱۴۱۲متری۱۵۵24,0000
هر کیلو ناودانی ۱۲۶متری۶۴24,0000
هر کیلو ناودانی ۱۰۶متری۵۲24,0000
هر کیلو ناودانی ۸۶متری۴۲24,0000
هر کیلو ناودانی ۶.۵۶متری۴۲24,0000
هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ایرانیشاخه۲۳36,5000
هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ایرانیشاخه۲۷36,5000
هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ایرانیشاخه۱۹36,5000
هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ایرانیشاخه۱۵36,5000
هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ایرانیشاخه۱۷36,5000
هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ایرانیشاخه۱۶36,5000
هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ایرانیشاخه۱۰36,5000
هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ایرانی-۷36,5000
هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ایرانیشاخه۵36,5000
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ایرانیپروفیلدربوهرمتر۲٫۴۴36,5000
هر کیلو میلگرد ۳۲ذوبآهن/نیشابور۱۲متری۷۵23,6000
هر کیلو میلگرد ۲۸ذوبآهن/نیشابور۱۲متری۵۶23,4000
هر کیلو میلگرد ۲۵ذوبآهن/نیشابور۱۲متری۴۷23,4000
هر کیلو میلگرد ۲۲ذوبآهن/نیشابور۱۲متری۳۶23,4000
هر کیلو میلگرد ۲۰ذوبآهن/نیشابور۱۲متری۳۰23,4000
هر کیلو میلگرد ۱۸ذوبآهن/نیشابور۱۲متری۲۵23,4000
هر کیلو میلگرد ۱۶ذوبآهن/نیشابور۱۲متری۱۹23,4000
هر کیلو میلگرد ۱۴ذوبآهن/نیشابور۱۲متری۱۵23,4000
هر کیلو میلگرد ۱۲قزوین۱۲متری۱۱23,3000
هر کیلو میلگرد ۱۰قزوین۱۲متری۸23,3000
هر کیلو میلگرد ۸قزوینشاخه۶23,6000
هر کیلو میلگرد ۶.۵کلاف۵24,6000
هر شاخه تیرآهن ۳۰ذوبآهن۱۲متری۵۰۰13,500,0000
هر شاخه تیرآهن ۲۷ذوبآهن۱۲متری۴۳۴11,200,0000
هر شاخه تیرآهن ۲۴ذوبآهن۱۲متری۳۶۹9,900,0000
هر شاخه تیرآهن ۲۲ذوبآهن۱۲متری۳۱۵8,850,0000
هر شاخه تیرآهن ۲۰ذوبآهن۱۲متری۲۷۶7,850,0000
هر شاخه تیرآهن ۱۸ذوبآهن۱۲متری۲۲۵5,600,0000
هر شاخه تیرآهن ۱۶ذوبآهن۱۲متری۱۹۵4,650,0000
هر شاخه تیرآهن ۱۴ذوبآهن۱۲متری۱۵۵4,050,0000
هر شاخه تیرآهن ۱۲ذوبآهن۱۲متری۱۲۲4,200,0000
قیمت آهن آلات
5.0 (2)


میتونست یکم کامل تر باشه مطلب

1402/01/09 5 · Reply


چقدر خوب بود.ممنون

1402/01/09 5 · Reply