مدارک مورد نیاز برای معافیت پزشکی چیست؟


مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه و 19 ثانیه
مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه و 19 ثانیه
مدارک مورد نیاز برای دریافت معافیت پزشکی:
این مدارک عبارت‌اند از: 
برگه شماره ۱ یا برگه وضعیت مشمولان که باید توسط فرد مشمول تکمیل شود 
برگه شماره ۲ یا برگه معاینه اولیه که باید توسط پزشک اولیه تکمیل شود 
کپی پشت و رو کارت ملی مشمول به خدمت کپی تمام صفحات شناسنامه نسخه اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل
۴ قطعه عکس پرسنلی رنگی در سایز ۴×۳ تکمیل 
برگه واکسیناسیون مشمولان خدمت

مدارک مورد نیاز مشمولان سربازی معافیت پزشکی سربازی دسته : امور نظامی