من قدم 145 سانتی متر است، آیا می توانم معافیت پزشکی سربازی بگیرم؟


مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه و 25 ثانیه
مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه و 25 ثانیه

قانون در این خصوص می‌گوید: 
اگر طول قد فرد مشمول کمتر از ۱۴۵ سانتی‌متر و فرد دارای مدرک پایین‌تر از کارشناسی باشد، به‌صورت دائم از سربازی معاف خواهد شد.
 اگر طول قد فرد مشمول کمتر از ۱۴۰ سانتی‌متر و فرد دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر باشد، به‌صورت دائم از سربازی معاف خواهد شد.
 اگر قد فرد مشمول بین ۱۴۵ تا ۱۵۵ سانتی‌متر باشد و فرد دارای مدرک پایین‌تر از کارشناسی باشد، معاف از رزم خواهد شد.
 اگر قد فرد مشمول بین ۱۴۰ تا ۱۵۵ سانتی‌متر باشد و فرد دارای مدرک کارشناسی و بالاتر باشد، معاف از رزم شناخته خواهد شد.


معافیت پزشکی مشمولان سربازی سربازی قد برای سربازی دسته : جامعه