فاصله روسیه و آمریکا چند کیلومتر است؟


مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه و 6 ثانیه
مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه و 6 ثانیه

فاصله روسیه و آمریکا در نقطه ای از آلاسکا و شمال شرقی روسیه در حدود 88 کیلومتر می باشد.


آلاسکا روسیه آمریکا دسته : محیط زیست