مهریه


مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه و 34 ثانیه
مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه و 34 ثانیه

پدر شوهر مرحوم من سال 89 یک دانگ منزل پشت قباله من انداختند به ارزش 10میلیون تومان
قبل فوت آن منزل فروختند و جای دیگری را خریداری کردند
در وصیتنامه 1دنگ من و نیم دانگ سهم الارث پسرشون را یکجا به نام پسرشون زدند
الان می خواهم بدانم این یک دانگ چطوری حساب میشود یک دانگ یا پول یک دانگ از همین منزل به من تعلق میگیرد
یا ده میلیون تومان سال 89 را به سال 1401 تبدیل میکنند

پاسخ سیدعلیرضا سیدآقایی
قابل بررسی است 640447
پاسخ امین احمدی
اون یک دانگ دیگه منتفی شده باید وجه را مطالبه کنید 640446
پاسخ امین احمدی
اون یک دانگ دیگه منتفی شده باید وجه را مطالبه منید 640445

سهم الارث پشت قباله ارزش سهم به روز دسته : حقوق و عدالت