مصادره بانکی ملکی که سندش به عنوان وثیقه بازداشت شده


مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه و 25 ثانیه
مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه و 25 ثانیه

با سلام و درود
بنده بابت توقیف سند ملکی که دادخواست الزام به تنظیم سند داده ام؛ سند ملک خود را در دادگاه بابت بازداشت نموده ام
حال اینکه سندی که بازداشت نموده ام رهن بانک می باشد و بانک رای آن اجرائیه صادر نموده
آیا بانک میتواند سندی را که متعلق به خودم هست و بابت دادگاه بازداشت نموده اقدامی انجام دهد و تصرف کند؟

پاسخ سیدعلیرضا سیدآقایی
باید اسناد را دید و بررسی کرد 640444
پاسخ امین احمدی
بله می تواند بانک مقدم است 640443

مصادره ملک مصادره اموال دسته :